fbpx

Regulamin

REGULAMIN

 1. § 1 Postanowienia wstępne
  1. 1.1 Sklep internetowy celpro.pl dostępny pod adresem internetowym https://celpro.pl/, prowadzony jest przez firmę Celer Piotr Lasecki z siedzibą w Skierniewicach przy ulicy Dworcowej 1a wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8361767164 REGON 100059504.
   1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. § 2 Definicje
  1. 2.1 Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   2.2 Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Celer Piotr Lasecki wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8361767164, REGON 100059504
   2.3 Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
   2.4 Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
   2.5 Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym celpro.pl
   2.6 Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
   2.7 Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
   2.8 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
   2.9 Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
   2.10 Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
   2.11 Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
   2.12 Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
   2.13 Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   2.14 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 3. § 3 Kontakt ze Sklepem
  1. 3.1 Adres Sprzedawcy: Celpro, ul Dworcowa 1a, 96-100 Skierniewice
   3.2 Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@celpro.pl
   3.3 Numer telefonu Sprzedawcy +48 46 832 60 07
   3.4 Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Idea Bank 39 1950 0001 2006 4874 6879 0002
   Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
   3.5 Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-17 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 4. § 4 Wymagania techniczne
   1. 4.1 Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
    1. 4.1.1 Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Edge, Firefox,
     4.1.2 Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz włączona obsługa plików cookies
 5. § 5 Informacje ogólne
  1. 5.1 Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
   5.2 Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
   Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 6. § 6 Zakładanie Konta w Sklepie
  1. 6.1 Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail, Imię i Nazwisko, numer telefonu
   6.2 Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
   6.3 Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
   6.4 Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 7. § 7 Zasady składania Zamówienia
  1. W celu złożenia Zamówienia należy:
   7.1 Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
   7.2 Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
   7.3 Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk,
   7.4 Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 8. § 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności
  1. 8.1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
   1. 8.1.1 Przesyłka kurierska,
    8.1.2 Przesyłka kurierska pobraniowa,
    8.1.3 Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Celpro, ul Dworcowa 1a, 96-100 Skierniewice
  2. 8.2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
   1. 8.2.1 Płatność przy odbiorze
    8.2.2 Płatność za pobraniem
    8.2.3 Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
    8.2.4 Płatności elektroniczne
    8.2.5 Płatność kartą płatniczą.
  3. 8.3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 9. § 9 Wykonanie umowy sprzedaży
 10. 9.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
  9.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. 9.3 W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. 9.3.1 Płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
   9.3.2 Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
   9.3.3 Płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
   9.3.4 Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem u stępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
   9.3.5 W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 12. 9.4 Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. 9.4.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
   9.4.2 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
   9.4.3 W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
   9.4.4 W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 13. 9.5 Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. 9.5.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
   9.5.2 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 14. 9.6 Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
  9.7 Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. 9.8 Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  9.9 Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 15. § 10 Prawo odstąpienia od umowy
  1. 10.1 Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
   10.2 Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
   10.3 W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
   10.4 Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

   1. 10.4.1 Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź d rogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 16. § 11 Reklamacja i gwarancja
  1. 11.1 Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
   11.2 W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
   11.3 Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
   11.4 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
   11.5 Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 17. § 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. 12.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   1. 12.1.1http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
   2. 12.1.2 http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
   3. 12.1.3 http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  2. 12.2 Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   12.3 Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
   12.4 Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
   12.5 Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. § 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym
  1. 13.1 Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
   13.2 Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
   13.3 Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

   1. 13.3.1 W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
    13.3.2 W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  2. 13.4 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
   13.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w 13.6 Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 2. § 14 Postanowienia końcowe
  1. 14.1 Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
   14.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
   14.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
   14.4 Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  1.  
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje na temat korzystania z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklam i analiz.   View more
Cookies settings
Akceptuj
Odrzuć
POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

 1. 1 Administrator danych i definicje
  1. 1.1 Administratorem danych osobowych Klientów / Użytkowników Sklepu Internetowego jest: CELER Piotr Lasecki, telefon: +48 46 832 60 07, NIP: 8361767164, REGON: 100059504.
  2. 1.2 Z Administratorem danych można kontaktować się:
   1. 1.2.1 pod adresem korespondencyjnym: ul. Dworcowa nr 1A, 96-100 Skierniewice;
   2. 1.2.2 pod adresem poczty elektronicznej: biuro@celpro.pl
  3. 1.3 Użytkownik - osoba fizyczna wchodząca na stronę / strony Sklepu Internetowego lub korzystająca z usług lub funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce.
  4. 1.4 Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna będąca Konsumentem, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
  5. 1.5 Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi (stronami): celpro.pl za pośrednictwem, którego Klient / Użytkownik może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi.
  6. 1.6 Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2019 poz.123) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi / Użytkownikowi drogą elektroniczną; jego otrzymywanie jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta / Użytkownika.
  7. 1.7 Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta / Użytkownika oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient / Użytkownik może składać zamówienia oraz zawierać umowy.
 2. 2 Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych
  1. 2.1 W celu realizacji Umowy sprzedaży na odległość Sprzedawca przetwarza:
   1. 2.1.1 informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach.
   2. 2.1.2 informacje o geolokalizacji, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na dostęp usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług.
  2. 2.2 Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
  3. 2.3 Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi, tj.umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego.
 3. 3 Działania marketingowe administratora
  1. 3.1 Na stronie Sklepu Internetowego Administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora zgodnie z art. 6 ust.1 lit.f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Użytkowników, Użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na stronie/stronach Sklepu Internetowego.
 4. 4 Odbiorcy danych użytkowników
  1. 4.1 Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR.
 5. 5 Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich
  1. 5.1 Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.
 6. 6 Prawa osób, których dane dotyczą
  1. 6.1 Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
   1. 6.1.1 dostępu (art. 15 RODO) - uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
   2. 6.1.2 do otrzymania kopii danych (art. 15 ust.3 RODO) - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych;
   3. 6.1.3 do sprostowania (art. 16 RODO) - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych;
   4. 6.1.4 do usunięcia danych (art. 17 RODO) - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;
   5. 6.1.5 do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
    1. 6.1.5.1 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
    2. 6.1.5.2 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
    3. 6.1.5.3 Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
    4. 6.1.5.4 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
   6. 6.1.6 do przenoszenia danych (art. 20 RODO) - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
   7. 6.1.7 do sprzeciwu (art. 21 RODO) - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach;
   8. 6.1.8 do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
  2. 6.2 Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 7. 7 Prezes urzędu ochrony danych osobowych
  1. 7.1 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
   1. 7.1.1 listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
   2. 7.1.2 przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
   3. 7.1.3 Infolinia: 606-950-0000.
 8. 8 Inspektor ochrony danych
  1. 8.1 W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych Administratora za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie na adres Administratora danych podany w pkt. 2.
 9. 9 Zmiany polityki prywatności
  1. 9.1 Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom.
 10. 10 Cookies
  1. 10.1 Sklep internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach, Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. 10.1.1 poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza;
   2. 10.1.2 poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. \\\\\\\\\\\\\\\"ciasteczka\\\\\\\\\\\\\\\");
   3. 10.1.3 poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu Internetowego (konieczne do poprawnego działania serwisu).
  2. 10.2 Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta / Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. 10.3 Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. 10.3.1 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci / Użytkownicy Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. 10.3.2 utrzymania sesji Klienta / Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Klient / Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać od nowa loginu i hasła;
   3. 10.3.3 określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu rekomendacji produktowych i dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  4. 10.4 Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta / Użytkownika. Klienci / Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
  5. 10.5 Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
  6. 10.6 Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta / Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sklepem Internetowym reklamodawców oraz partnerów Sklepu Internetowego.
  7. 10.7 Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
  8. 10.8 Klient może nie wyrazić zgody na przetwarzanie plików cookies nie akceptując zgody na ich przetwarzanie wyświetlającej się na stronie (może to spowodować niepoprawne działanie strony Sklepu Internetowego).
  9. 10.9 Jeśli Klient / Użytkownik nie chce korzystać z plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Jednakże wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu internetowego.
  10. 10.10 Na stronie Sklepu Internetowego są umieszczone wtyczki, które mogą przekazywać dane Klientów / Użytkowników do Administratorów takich jak np: Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, YouTube, Salesmanago, Gemius.
  11. 10.11 W celu poprawnej realizacji Umowy sprzedaży na odległość Administrator może udostępniać dane Klientów / Użytkowników podmiotom kurierskim. Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://celpro.pl/pol-delivery.html.
  12. 10.12 W celu poprawnej realizacji Umowy sprzedaży na odległość Administrator może udostępniać dane Klientów / Użytkowników systemom płatności internetowych. Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://celpro.pl/pol-payments.html.
 11. 11 Newsletter
  1. 11.1 Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient / Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres email informację (Newsletter) Sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.
  2. 11.2 Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta lub udając się na formularz https://celpro.pl/newsletter.php, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
 12. 12 Konto
  1. 12.1 Klient nie może umieszczać w Sklepie internetowym ani dostarczać do Sprzedawcy treści, w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym.
  2. 12.2 Klient / Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po dokonaniu rejestracji.
  3. 12.3 W ramach rejestracji Klient / Użytkownik podaje typ konta lub płeć, imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, dane do wystawienia dokumentu sprzedaży, dane do wysyłki, adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient / Użytkownik zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient / Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
  4. 12.4 W chwili nadania Klientowi dostępu do Konta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie.
  5. 12.5 Rejestracja Konta na jednej ze stron Sklepu internetowego oznacza równocześnie rejestrację umożliwiającą dostęp do pozostałych stron, pod którymi dostępny jest Sklep internetowy.
  6. 12.6 Klient / Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie na adres Administratora danych podany w pkt. 2.
  7. 12.7 Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi Sklepu Internetowego na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta / Użytkownika prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta / Użytkownika przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.
Save settings
Cookies settings